Pracujemy: Poniedziałku - Piątku
tel. +48 500 010 930 e-mail: . sklep@better.com.pl
JESTEŚMY JEDNYM Z WIĘKSZYCH IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW ODZIEŻY BHP
95% OFEROWANEGO TOWARU POSIADAMY W MAGAZYNIE

Zasady reklamacji w Sklepie Better

ZASADY REKLAMACJI W SKLEPIE INTERNETOWYM BETTER.COM.PL

§5. REKLAMACJA

1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu oraz adres e-mail Kupującego,
b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
d) opis wady Produktu oraz datę jej powstania.
3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na adres Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
6. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI

Zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne.

Po wykryciu wady Kupujący ma prawo:
• żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
• żądać usunięcia wady;
• żądać obniżenia ceny;
• złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale tylko wtedy, gdy wada jest istotna.

Sklep Better ma 14 dni kalendarzowych by ustosunkować się do reklamacji Kupującego.

Klient powinien przesłać wadliwy towar na adres:
Internetowy Sklep BHP Better
ul. Naftowa 8
65-001 Zielona Góra

Jeżeli dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na duże rozmiary, sposób zamontowania) Kupujący powinien udostępnić go Sprzedającemu w miejscu, w którym towar się znajduje.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, z wyjątkiem przypadku, gdy wadliwy towar został zamontowany. Jeżeli koszt demontażu i ponownego montażu przewyższa cenę kupionego towaru, to Kupujący jest zobowiązany ponieść koszty przewyższające wartość zakupionego towaru lub może żądać od Sprzedającego pokrycia kosztów montażu i ponownego zamontowania – do wysokości ceny zakupionego towaru.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania towaru, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana – rok od momentu jej wydania.

Prawo do skorzystania z rękojmi jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie mija wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania towaru, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana – rok od momentu jej wydania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy określony przez Sprzedającego lub Producenta termin przydatności do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy. Sprzedający odpowiada wtedy za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Odpowiedzialność za wady prawne opiera się na tych samych zasadach, a czas na zgłoszenie biegnie od momentu, w którym Klient dowie się o wadzie, a okresy przedawnienia od chwili uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

INFORMACJE O GWARANCJI

1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w Sklepie Better są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady sprzedanego towaru.

3. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia itp.), a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem.

4. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju towaru oraz producenta. Dla produktów oznaczonych logo „Best Import” jest to 12 miesięcy od daty wydania towaru.

5. Kupujący składający reklamację z tytułu gwarancji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy produkt na koszt Sprzedającego na adres: Internetowy Sklep BHP Better, ul. Naftowa 8, 65-001 Zielona Góra. Jeżeli jednak z okoliczności (np. duże rozmiary rzeczy) wynika, że wada powinna zostać usunięta na miejscu, Kupujący powinien udostępnić Sprzedającemu towar, w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

6. Jeżeli Sprzedający wymienił wadliwy produkt na nowy lub dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa, czyli od momentu dostarczenia Kupującemu wymienionej lub naprawionej rzeczy. W przypadku wymiany pojedynczej części należącej do reklamowanego towaru czas gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej części.

7. Jeśli Kupujący korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji, zawieszeniu podlega bieg terminu na wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi, polegający na konieczności złożenia konkretnych żądań w ciągu roku od zauważenia wady. Aby skutecznie zawiesić bieg tego terminu, wystarczy poinformować Sprzedającego o wadzie.

8. Sprzedający wymieni lub naprawi reklamowany towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu rzeczy przez Kupującego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zobacz cały regulamin.

Nadal masz wątpliwości? Wyślij do nas maila na adres: sklep@better.com.pl

Formularz reklamacyjny Best BHP

Oświadczenie o skorzystaniu z rękojmi